#இலத்தூர_அறம்வளர்த்த_நாயகி_சமேத_மதுநாதசுவாமி_திருக்கோவில் சனி பகவான் பரிகாரத் தலம் ஆகும். மனிதர்கள் மட்டுமல்லாமல் சிவனையே சனி பகவான் சில காலங்களில் ப
#இலத்தூர_அறம்வளர்த்த_நாயகி_சமேத_மதுநாதசுவாமி_திருக்கோவில் சனி பகவான் பரிகாரத் தலம் ஆகும். மனிதர்கள் மட்டுமல்லாமல் சிவனையே சனி பகவான் சில காலங்களில் ப