வாச்சாத்தி தீர்ப்பு – வெற்றியா? தோல்வியா? அதிகார வர்க்க மூர்க்கத்தின் சாட்சியம் தான் வாச்சாத்தி சம்பவம்! வார்த்தைகளில் சொல்ல இயலாத துயரங்களை அனுபவி
வாச்சாத்தி தீர்ப்பு – வெற்றியா? தோல்வியா? அதிகார வர்க்க மூர்க்கத்தின் சாட்சியம் தான் வாச்சாத்தி சம்பவம்! வார்த்தைகளில் சொல்ல இயலாத துயரங்களை அனுபவி