#Timeline สรุปสถานการณ์ #ฮามาส #อิสราเอล 1.เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมากลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิสราเอล ด้วยการยิงขีปนาวุธกว่า
#Timeline สรุปสถานการณ์ #ฮามาส #อิสราเอล 1.เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมากลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีทางอากาศต่ออิสราเอล ด้วยการยิงขีปนาวุธกว่า