તું રસ્તો, તું મંજિલ, તું જ ભાગ્યવિધાતા છો, તું માર્ગદર્શક, તું પથદર્શક, તું જ આત્મજ્ઞાતા છો શમણાઓની સરિતા જ્યારે આંખ કિનારેથી નીકળે, ડૂબકાં ખાત
તું રસ્તો, તું મંજિલ, તું જ ભાગ્યવિધાતા છો, તું માર્ગદર્શક, તું પથદર્શક, તું જ આત્મજ્ઞાતા છો શમણાઓની સરિતા જ્યારે આંખ કિનારેથી નીકળે, ડૂબકાં ખાત