வர்ண அடையாளம் உடலுக்கா, ஆன்மாவிற்கா? தன்னுடைய உடலிலிருந்து அழிவற்ற பரம்பொருள் அனைத்து உலகங்களையும், ஜீவராசிகளையும், தர்மம், அதர்மம் ஆகியவற்றையும் ப
வர்ண அடையாளம் உடலுக்கா, ஆன்மாவிற்கா? தன்னுடைய உடலிலிருந்து அழிவற்ற பரம்பொருள் அனைத்து உலகங்களையும், ஜீவராசிகளையும், தர்மம், அதர்மம் ஆகியவற்றையும் ப