#புத்தகம்_எனும்_நூல் டொனால்ட் ராபர்ட்சன், "ரோமானியப் பேரரசரைப் போல நினைப்பது எப்படி" என்ற அவரது நுண்ணறிவு புத்தகத்தில், ரோமானிய பேரரசர்களால் நடைமுறைப்
#புத்தகம்_எனும்_நூல் டொனால்ட் ராபர்ட்சன், "ரோமானியப் பேரரசரைப் போல நினைப்பது எப்படி" என்ற அவரது நுண்ணறிவு புத்தகத்தில், ரோமானிய பேரரசர்களால் நடைமுறைப்