#அறிவோம்_சென்னைஏரிகள் #LongTank என்னவாச்சி? சென்னையின் #TNagar ஆச்சி (ஏரிய தியாகம் செஞ்சி உருவானது தான் தியாக’ராய நகர்) Source: S.Muthiah | The Hin
#அறிவோம்_சென்னைஏரிகள் #LongTank என்னவாச்சி? சென்னையின் #TNagar ஆச்சி (ஏரிய தியாகம் செஞ்சி உருவானது தான் தியாக’ராய நகர்) Source: S.Muthiah | The Hin