#பிம்ப_அரசியல் நடிகருக்கு வேண்டிய திறமையோ, தலைவனுக்கு வேண்டிய பொறுமையோ குடும்பஸ்தனுக்கு வேண்டிய ஒழுக்கமோ இல்லாதவர் ஏழை மக்களும் படித்தவர்கள
#பிம்ப_அரசியல் நடிகருக்கு வேண்டிய திறமையோ, தலைவனுக்கு வேண்டிய பொறுமையோ குடும்பஸ்தனுக்கு வேண்டிய ஒழுக்கமோ இல்லாதவர் ஏழை மக்களும் படித்தவர்கள