#ଖିଅ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଗପ ବାପ୍‌ନାହା ଘପ୍‌ନର ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସାନ ପିଉସୀ ଉଠେଇ ଦେବ। - ବୁବୁଲି ଉଠ୍ ଉଠ୍। ବର ଆଇଲା। ଉଠ୍ ଜଲଦି। ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ନିଦ ଭିତରୁ ଉଠି ମୁଁ ଆସି ଚ
#ଖିଅ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଗପ ବାପ୍‌ନାହା ଘପ୍‌ନର ଭୋରୁ ଭୋରୁ ସାନ ପିଉସୀ ଉଠେଇ ଦେବ। - ବୁବୁଲି ଉଠ୍ ଉଠ୍। ବର ଆଇଲା। ଉଠ୍ ଜଲଦି। ଗହଳ ମାଣ୍ଡିଆ ନିଦ ଭିତରୁ ଉଠି ମୁଁ ଆସି ଚ