நெறிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டுத் தனிநிலையில் விளங்குவதே சித்தாந்த சைவம். சித்தாந்த சைவம் எனப்படும் உயர்நெறியைக் கொள்வதற்கு முற்கூறப்பட்ட இருபத்துநான்கும்
நெறிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டுத் தனிநிலையில் விளங்குவதே சித்தாந்த சைவம். சித்தாந்த சைவம் எனப்படும் உயர்நெறியைக் கொள்வதற்கு முற்கூறப்பட்ட இருபத்துநான்கும்