பாஜக ஆட்சியில் கிறிஸ்தவர்கள் சந்தித்த வன்முறைகள்! கல்விக்கும், மருத்துவத்திற்கும் கணிசமான பங்களித்து வரும் கிறித்துவ சமுதாயத்தை கடும் தாக்குதலுக்கு
பாஜக ஆட்சியில் கிறிஸ்தவர்கள் சந்தித்த வன்முறைகள்! கல்விக்கும், மருத்துவத்திற்கும் கணிசமான பங்களித்து வரும் கிறித்துவ சமுதாயத்தை கடும் தாக்குதலுக்கு