*தேர்தல் நிதிப்பத்திரங்கள்: பாசிசக் கும்பலின் கைக்கருவி* தேர்தல் நிதிப்பத்திர முறையானது வெளிப்படைத்தன்மையற்று இருப்பதால், அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிர
*தேர்தல் நிதிப்பத்திரங்கள்: பாசிசக் கும்பலின் கைக்கருவி* தேர்தல் நிதிப்பத்திர முறையானது வெளிப்படைத்தன்மையற்று இருப்பதால், அரசியல் சாசனத்திற்கு எதிர