or at the end of the day: यत् कृतम् यत् करिष्यामि यत् करोमि जनार्दनः / तुभ्यमेव कृतम् सर्वम् त्वमेव फलभुक् भवेत् ~ "What I did in the past, will do in
or at the end of the day: यत् कृतम् यत् करिष्यामि यत् करोमि जनार्दनः / तुभ्यमेव कृतम् सर्वम् त्वमेव फलभुक् भवेत् ~ "What I did in the past, will do in