பங்கு முதலீட்டில் அடிக்கடி நான் பார்க்கும் கேள்வி இந்த விலையில் வாங்கினேன். இப்ப இறங்கிடுச்சு என்ன பண்றது? ஒரு பங்கு என் கண்ணில் படும்போது பண்ட
பங்கு முதலீட்டில் அடிக்கடி நான் பார்க்கும் கேள்வி இந்த விலையில் வாங்கினேன். இப்ப இறங்கிடுச்சு என்ன பண்றது? ஒரு பங்கு என் கண்ணில் படும்போது பண்ட