’தமிழன் திருடன்’: பாசிச மோடியின் தாக்குதல்! சூடு-சொரணை உள்ளவனே! பாஜகவை விட்டு வெளியேறு! ”உத்திரப் பிரதேச மக்களை இழித்தும், பழித்தும் தென்னிந்தியர்க
’தமிழன் திருடன்’: பாசிச மோடியின் தாக்குதல்! சூடு-சொரணை உள்ளவனே! பாஜகவை விட்டு வெளியேறு! ”உத்திரப் பிரதேச மக்களை இழித்தும், பழித்தும் தென்னிந்தியர்க