கர்நாடகா முடிவுகள் குறித்து: ஓவர் வன்மமா போயிட்டு இருக்கு. ஒரே ஒரு கேள்வி, ஒரு வருசம் முன்னால சங்கிகளுக்கு எதிரா க்ளியர் மேன்டேட் குடுத்த அதே வாக்காளர
கர்நாடகா முடிவுகள் குறித்து: ஓவர் வன்மமா போயிட்டு இருக்கு. ஒரே ஒரு கேள்வி, ஒரு வருசம் முன்னால சங்கிகளுக்கு எதிரா க்ளியர் மேன்டேட் குடுத்த அதே வாக்காளர