ಇರೋದೇ ಮೂರ್ ಜನ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಇದಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾವ್ ನಾವ್ ಕಿತ್ತಾಡೋದು. #DBoss #KicchaSudeep #Yash
ಇರೋದೇ ಮೂರ್ ಜನ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಇದಾರೆ ಸುಮ್ನೆ ನಾವ್ ನಾವ್ ಕಿತ್ತಾಡೋದು. #DBoss #KicchaSudeep #Yash