🐂 ಪವಿತ್ರ ಹಸು 🐂 “ಉರುಗ್ವೆ” ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 4 ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉರುಗ್ವೆ
🐂 ಪವಿತ್ರ ಹಸು 🐂 “ಉರುಗ್ವೆ” ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 4 ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉರುಗ್ವೆ