She : Ivlo Pesuriye Nan Unakku Endha alavukku Special Nu sollu papom...
She : Ivlo Pesuriye Nan Unakku Endha alavukku Special Nu sollu papom...